نوشته های اخیر در ‘50 تا 100میلیون’

50م /کارشناسی

منزل فروشی۱۰۲۹۷

کد: 10297

مسکونی

مساحت: 300 زیربنا: 150

فروش

50م /کارشناسی

 آدرس: استان ، طبس، زیباشهر. امام حسین12

75/70م/کارشناسی

منزل فروشی۱۰۲۹۵

کد: 10295

مسکونی

مساحت: 206 زیربنا: 82

فروش

75/70م/کارشناسی

 آدرس: استان ، طبس، مسکن مهر. 100 واحدی آخر.

60م/کارشناسی

منزل فروشی۱۰۲۹۱

کد: 10291

مسکونی

مساحت: 180 زیربنا: 85

فروش

60م/کارشناسی

 آدرس: استان ، طبس، 24متری شهید باهنر.کوچه شهید موذنی.

95م

منزل فروشی۱۰۲۸۹

کد: 10289

مسکونی

مساحت: 262 زیربنا: 110

فروش

95م

 آدرس: استان ، طبس، شهرک گلشن. گلشن 2

70م/کارشناسی

منزل فروشی۱۰۲۸۳

کد: 10283

مسکونی

مساحت: 150 زیربنا: 81

فروش

70م/کارشناسی

 آدرس: استان ، طبس، مسکن مهر. روبروب مسجد بلال

75م/کارشناسی

منزل فروشی۱۰۲۶۸

کد: 10268

مسکونی

مساحت: 186 زیربنا: 100

فروش

75م/کارشناسی

 آدرس: استان ، طبس، بلوار امام رضا/امام رضا6

8م/کارشناسی

منزل فروشی۱۰۲۶۶

کد: 10266

مسکونی

مساحت: 200 زیربنا: 90

فروش

8م/کارشناسی

 آدرس: استان ، طبس، مسکن مهر.

87م/کارشناسی

منزل فروشی۱۰۲۶۲

کد: 10262

مسکونی

مساحت: 300 زیربنا: 162

فروش

87م/کارشناسی

 آدرس: استان ، طبس، زیباشهر امام حسین2

95م

منزل فروشی۱۰۲۶۱

کد: 10261

مسکونی

مساحت: 180 زیربنا: 100همکف/80

فروش

95م

 آدرس: استان ، طبس، پهن کوچه. سرچهار راه هیئت حسینی

80م

منزل فروشی۱۰۲۴۰

کد: 10240

مسکونی

مساحت: 800 زیربنا: 300.150/150

فروش

80م

 آدرس: استان ، طبس، شهرک کوثر/ کوچه نسترن