نوشته های اخیر در ‘50 تا 100میلیون’

60م/کارشناسی

منزل فروشی۱۰۱۷۲

کد: 10172

مسکونی

مساحت: 153 زیربنا: 83

فروش

60م/کارشناسی

 آدرس: استان ، طبس، مسکن مهر.خیابان معراج

60م

منزل فروشی۱۰۱۷۱

کد: 10171

مسکونی

مساحت: 150 زیربنا: 85

فروش

60م

 آدرس: استان ، طبس، مسکن مهر. خیابان ابوطالب

80م

منزل فروشی۱۰۱۶۸

کد: 10168

مسکونی

مساحت: 230 زیربنا: 100

فروش

80م

 آدرس: استان ، طبس، کوثر8

65م

منزل فروشی۱۰۱۶۱

کد: 10161

مسکونی

مساحت: 150 زیربنا: 81

فروش

65م

 آدرس: استان ، طبس، مسکن مهر

60م

مغازه فروشی۱۰۱۵۲

کد: 10152

تجاری

مساحت: 100/50 زیربنا: 100/50

فروش

60م

 آدرس: استان ، طبس، چهر راه دشتغران

50م

منزل فروشی۱۰۱۵۱

کد: 10151

مسکونی

مساحت: 350 زیربنا: 120/100

فروش

50م

 آدرس: استان ، طبس، رضوانشهر.

70م

منزل فروشی۱۰۱۴۶

کد: 10146

مسکونی

مساحت: 150 زیربنا: 75

فروش

70م

 آدرس: استان ، طبس، مسکن مهر خیابان صاحب الزمانی

80م

منزل فروشی۱۰۱۴۵

کد: 10145

مسکونی

مساحت: 130 زیربنا: 105

فروش

80م

 آدرس: استان ، طبس، امامزاده.خیابان22 بهمن شمالی

75م/کارشناسی

منزل فروشی۱۰۱۴۲

کد: 10142

مسکونی

مساحت: 300 زیربنا: 135

فروش

75م/کارشناسی

 آدرس: استان ، طبس، زیباشهر.

70م

منزل فروشی۱۰۱۳۷

کد: 10137

مسکونی

مساحت: 175 زیربنا: 75

فروش

70م

 آدرس: استان ، طبس، مسکن مهر خیابان صاحب الزمانی