نوشته های اخیر در ‘50 تا 100میلیون’

95

منزل مسکونی۱۰۶۵۳

کد: 10654

مسکونی

مساحت: 150 زیربنا: 85

فروش

95

 آدرس: استان خراسان شمالی، مشهد، بلوارتوس

90

منزل مسکونی۱۰۶۴۹

کد: 10649

مسکونی

مساحت: 200 زیربنا: 85

فروش

90

 آدرس: استان خراسان جنوبی، طبس، مسکن مهر

100

منزل مسکونی۱۰۶۴۶

کد: 10646

مسکونی

مساحت: 220 زیربنا: 112

فروش

100

 آدرس: استان خراسان جنوبی، طبس، رضوانشهر

70

منزل مسکونی۱۰۶۱۶

کد: 10616

مسکونی

مساحت: 150 زیربنا: 85

فروش

70

 آدرس: استان ، طیس، مسکن مهر

72

منزل مسکونی۱۰۶۰۶

کد: 10606

مسکونی

مساحت: 150 زیربنا: 75

فروش

72

 آدرس: استان ، طیس، مسکن مهر

100

تجاری۱۰۵۴۸

کد: 10548

تجاری

مساحت: 110 زیربنا: 110

فروش

100

 آدرس: استان ، طبس، دورامام زاده

100

منزل مسکونی۱۰۵۴۷

کد: 10547

زمین مسکونی

مساحت: 90 زیربنا: 70

فروش

100

 آدرس: استان ، مشهد، مشهد میدان نمایشگاه

85

منزل مسکونی۱۰۵۴۶

کد: 10546

مسکونی

مساحت: --- زیربنا: 80

فروش

85

 آدرس: استان ، طیس، بلوارغدیر

95

منزل مسکونی۱۰۵۴۲

کد: 10542

مسکونی

مساحت: 206 زیربنا: 115

فروش

95

 آدرس: استان ، طیس، پشت کارواش حرم

100

منزل فروشی۱۰۵۴۰

کد: 157

مسکونی

مساحت: 157 زیربنا: 110

فروش

100

 آدرس: استان ، طیس، بلوار22بهمن شمالی