نوشته های اخیر در ‘50 تا 100میلیون’

65

زمین مسکونی۱۴۵۱

کد: 1451

زمین مسکونی

مساحت: 268 زیربنا: ---

فروش

65

 آدرس: استان ، طبس، مسکن مهر

80م/کارشناسی

منزل مسکونی۱۰۵۱۹

کد: 10519

مسکونی

مساحت: 180 زیربنا: 90

فروش

80م/کارشناسی

 آدرس: استان ، طبس، مسکن مهر-معراج5

55م

زمین مسکونی۱۴۳۰

کد: 1430

زمین مسکونی

مساحت: 330 زیربنا: ....

فروش

55م

 آدرس: استان ، طبس، رضوانشهر

80م

منزل مسکونی۱۰۵۱۳

کد: 10513

مسکونی

مساحت: 235 زیربنا: 96

فروش

80م

 آدرس: استان ، طبس، کوچه شهدا

75م

منزل مسکونی۱۰۴۹۸

کد: 10498

مسکونی

مساحت: 180 زیربنا: 90

فروش

75م

 آدرس: استان ، طبس، مسکن مهر-فدک8

60م/کارشناسی

زمین مسکونی۱۴۱۰

کد: 1410

زمین مسکونی

مساحت: 384 زیربنا: ...

فروش

60م/کارشناسی

 آدرس: استان ، طبس، شهرک صدوقی-روبروی مسجد.

70 م

۱۳۷۵زمین مسکونی

کد: 1375

زمین مسکونی

مساحت: 432 زیربنا: ---

فروش

70 م

 آدرس: استان خراسان جنوبی، طبس، پشت بازار گلستان

60 م

۱۳۷۲زمین مزروعی

کد: 1372

10

مساحت: 1000 زیربنا: ---

فروش

60 م

 آدرس: استان خراسان جنوبی، طبس، 24 متری بازک

60م/کارشناسی

۱۰۴۵۵منزل فروشی

کد: 10455

مسکونی

مساحت: 162 زیربنا: 75/80

فروش

60م/کارشناسی

 آدرس: استان ، طبس، مسکن مهر.100واحدی اخر.فدک34

60م/کارشناسی

زمین مسکونی۱۳۵۷

کد: 1357

زمین مسکونی

مساحت: 264 زیربنا: .............

فروش

60م/کارشناسی

 آدرس: استان ، طبس، فاز2. ابتدای مسکن مهر