نوشته های اخیر در ‘50 تا 100میلیون’

60م/کارشناسی

منزل فروی۱۰۱۸۴

کد: 10184

مسکونی

مساحت: 170 زیربنا: 120

فروش

60م/کارشناسی

 آدرس: استان ، طبس، خیابان واعظ.واعظ14

65م/کارشناسی

منزل فروشی۱۰۱۸۳

کد: 10183

مسکونی

مساحت: 200 زیربنا: 125

فروش

65م/کارشناسی

 آدرس: استان ، طبس، شهرک گلشن.گلشن2

85م

منزل فروشی۱۰۱۷۷

کد: 10177

مسکونی

مساحت: 250 زیربنا: دوتا135

فروش

85م

 آدرس: استان ، طبس، رضوانشهر

75م.کارشناسی

منزل فروشی۱۰۱۷۶

کد: 10176

مسکونی

مساحت: 300 زیربنا: 145

فروش

75م.کارشناسی

 آدرس: استان ، طبس، زیباشهر. امام موسی کاظم13

60م/کارشناسی

منزل فروشی۱۰۱۷۲

کد: 10172

مسکونی

مساحت: 153 زیربنا: 83

فروش

60م/کارشناسی

 آدرس: استان ، طبس، مسکن مهر.خیابان معراج

60م

منزل فروشی۱۰۱۷۱

کد: 10171

مسکونی

مساحت: 150 زیربنا: 85

فروش

60م

 آدرس: استان ، طبس، مسکن مهر. خیابان ابوطالب

80م

منزل فروشی۱۰۱۶۸

کد: 10168

مسکونی

مساحت: 230 زیربنا: 100

فروش

80م

 آدرس: استان ، طبس، کوثر8

65م

منزل فروشی۱۰۱۶۱

کد: 10161

مسکونی

مساحت: 150 زیربنا: 81

فروش

65م

 آدرس: استان ، طبس، مسکن مهر

60م

مغازه فروشی۱۰۱۵۲

کد: 10152

تجاری

مساحت: 100/50 زیربنا: 100/50

فروش

60م

 آدرس: استان ، طبس، چهر راه دشتغران

50م

منزل فروشی۱۰۱۵۱

کد: 10151

مسکونی

مساحت: 350 زیربنا: 120/100

فروش

50م

 آدرس: استان ، طبس، رضوانشهر.