نوشته های اخیر در ‘50 تا 100میلیون’

75م.

منزل فروشی۱۰۱۲۵

کد: 10125

مسکونی

مساحت: 168 زیربنا: 81

فروش

75م.

 آدرس: استان ، طبس، مسکن مهر بلوار غدیر

75م

منزل فروشی۱۰۱۲۴

کد: 10124

مسکونی

مساحت: 146 زیربنا: 85

فروش

75م

 آدرس: استان ، طبس، مسکن مهر.بلوارغدیر

70م

منزل فروشی۱۰۱۲۱

کد: 10121

مسکونی

مساحت: 300 زیربنا: 100

فروش

70م

 آدرس: استان ، طبس، زیباشهر.امام حسین18

95م

منزل فروشی۱۰۱۱۴

کد: 10114

مسکونی

مساحت: 303 زیربنا: 75

فروش

95م

 آدرس: استان ، طبس، بلوارشهید رجایی

70م

منزل فروشی۱۰۱۱۱

کد: 10111

مسکونی

مساحت: 200 زیربنا: 120

فروش

70م

 آدرس: استان ، طبس، شهرک گلشن.خانه های کارگر پایین

90م

منزل فروشی۱۰۱۰۹

کد: 10109

مسکونی

مساحت: 200 زیربنا: 90

فروش

90م

 آدرس: استان ، طبس، مسکن مهر

75م

منزل فروشی۱۰۱۰۷

کد: 10107

مسکونی

مساحت: 270 زیربنا: 120

فروش

75م

 آدرس: استان ، طبس، شهرک ولیعصر

95م

منزل فروشی۱۰۱۰۳

کد: 10103

مسکونی

مساحت: 750 زیربنا: 384

فروش

95م

 آدرس: استان ، طبس، پشت منابع طبیعی

60م/کارشناسی

منزل فروشی۱۰۰۹۰

کد: 10090

مسکونی

مساحت: 150 زیربنا: 85

فروش

60م/کارشناسی

 آدرس: استان ، طبس، مسکن مهر.

95م

منزل فروشی۱۰۰۷۹

کد: 1179

مسکونی

مساحت: 240 زیربنا: 110

فروش

95م

 آدرس: استان ، طبس، رضوانشهر