نوشته های اخیر در ‘50 تا 100میلیون’

55م

زمین مسکونی۱۴۳۱

کد: 1431

زمین مسکونی

مساحت: 162 زیربنا: ....

فروش

55م

 آدرس: استان ، طبس، فاز2-فرهنگیان7

55م

زمین مسکونی۱۴۳۰

کد: 1430

زمین مسکونی

مساحت: 330 زیربنا: ....

فروش

55م

 آدرس: استان ، طبس، رضوانشهر

80م

منزل مسکونی۱۰۵۱۳

کد: 10513

مسکونی

مساحت: 235 زیربنا: 96

فروش

80م

 آدرس: استان ، طبس، کوچه شهدا

80م/کارشناسی

زمین مسکونی۱۴۲۶

کد: 1426

زمین مسکونی

مساحت: 400 زیربنا: ...

فروش

80م/کارشناسی

 آدرس: استان ، طبس، بلوار 15 خرداد

52م/کارشناسی

زمین مسکونی۱۴۲۵

کد: 1425

زمین مسکونی

مساحت: 330 زیربنا: ...

فروش

52م/کارشناسی

 آدرس: استان ، طبس، رضوانشهر

80م

منزل مسکونی۱۰۵۰۶

کد: 10506

مسکونی

مساحت: 155 زیربنا: 85

فروش

80م

 آدرس: استان ، طبس، مسکن مهر-فدک28

75م

منزل مسکونی۱۰۴۹۸

کد: 10498

مسکونی

مساحت: 180 زیربنا: 90

فروش

75م

 آدرس: استان ، طبس، مسکن مهر-فدک8

95م

منزل مسکونی۱۰۴۹۶

کد: 10496

مسکونی

مساحت: 210 زیربنا: 110

فروش

95م

 آدرس: استان ، طبس، شهرک امام حسین

65م

منزل فروشی۱۰۴۹۲

کد: 10492

مسکونی

مساحت: 160 زیربنا: 95

فروش

65م

 آدرس: استان ، طبس، مسکن مهر

135م

تجاری فروشی۱۰۴۸۱

کد: 10481

تجاری

مساحت: 100 زیربنا: 100/50

فروش

135م

 آدرس: استان ، طبس، چهار راه بسیج