نوشته های اخیر در ‘50 تا 100میلیون’

65

منزل مسکونی۱۰۶۶۳

کد: 10663

مسکونی

مساحت: 157 زیربنا: 85

فروش

65

 آدرس: استان خراسان جنوبی، طبس، مسکن مهر

80 IMG_1156

منزل مسکونی۱۰۳۹۷

کد: 10397

مسکونی

مساحت: 250 زیربنا: 80

فروش

80

 آدرس: استان خراسان جنوبی، طیس، خیابان شهید منتظری

100

منزل مسکونی۱۰۶۵۸

کد: 10658

مسکونی

مساحت: 186 زیربنا: 90

فروش

100

 آدرس: استان خراسان جنوبی، طبس، مسکن مهر

70

منزل مسکونی۱۰۶۵۷

کد: 10657

مسکونی

مساحت: 170 زیربنا: 80

فروش

70

 آدرس: استان خراسان جنوبی، طیس، مسکن مهر

95

منزل مسکونی۱۰۶۵۳

کد: 10654

مسکونی

مساحت: 150 زیربنا: 85

فروش

95

 آدرس: استان خراسان شمالی، مشهد، بلوارتوس

65

منزل مسکونی۱۰۶۵۰

کد: 10650

مسکونی

مساحت: 200 زیربنا: 111

فروش

65

 آدرس: استان خراسان جنوبی، طبس، شهرک امام حسین

90

منزل مسکونی۱۰۶۴۹

کد: 10649

مسکونی

مساحت: 200 زیربنا: 85

فروش

90

 آدرس: استان خراسان جنوبی، طبس، مسکن مهر

80

منزل مسکونی۱۰۶۴۸

کد: 10648

مسکونی

مساحت: 180 زیربنا: 95

فروش

80

 آدرس: استان خراسان جنوبی، طبس، مسکن مهر

100

منزل مسکونی۱۰۶۴۶

کد: 10646

مسکونی

مساحت: 220 زیربنا: 112

فروش

100

 آدرس: استان خراسان جنوبی، طبس، رضوانشهر

55

منزل مسکونی۱۰۶۴۰

کد: 10640

مسکونی

مساحت: 195 زیربنا: 115

فروش

55

 آدرس: استان خراسان جنوبی، طبس، خیابان کارگر