نوشته های اخیر در ‘50 تا 100میلیون’

70م.کارشناسی

منزل فروشی۱۰۰۷۵

کد: 10075

مسکونی

مساحت: 323 زیربنا: 160

فروش

70م.کارشناسی

 آدرس: استان ، طبس، رضوانشهر

70م

منزل فروشی۱۰۰۷۳

کد: 10073

مسکونی

مساحت: 300 زیربنا: 120

فروش

70م

 آدرس: استان ، طبس، بلوار شهید عباسپور

70م

منزل فروشی۱۰۰۶۳

کد: 10063

مسکونی

مساحت: 310 زیربنا: 150

فروش

70م

 آدرس: استان ، طبس، زیباشهر امام موسی کاظم13

75م/کارشناسی

منزل فروشی۱۰۰۶۲

کد: 10062

مسکونی

مساحت: 420 زیربنا: 100

فروش

75م/کارشناسی

 آدرس: استان ، طبس، 24متری بازگ.کوچه کولر سازی غدیر زاده

75م

منزل فروشی۱۰۰۵۱

کد: 10051

مسکونی

مساحت: 150 زیربنا: 85

فروش

75م

 آدرس: استان ، طبس، مسکن مهر.غدیر10

70م/کارشناسی

منزل فروشی۱۰۰۴۸

کد: 10048

مسکونی

مساحت: 251 زیربنا: 108

فروش

70م/کارشناسی

 آدرس: استان ، طبس، بلوار شهید عباسپور

85م

مغازه فروشی۱۰۰۴۲

کد: 10042

تجاری

مساحت: 28 زیربنا: 28

فروش

85م

 آدرس: استان ، طبس، بلوار امام رضا

60م

منزل فروشی۱۰۰۳۹

کد: 10039

مسکونی

مساحت: 200 زیربنا: 90

فروش

60م

 آدرس: استان ، طبس، مسکن مهر

90م

منزل فروشی۱۰۰۳۴

کد: 10034

مسکونی

مساحت: 145 زیربنا: 115

فروش

90م

 آدرس: استان ، طبس، 12متری بازگ کوچه شهید داریوش

100م

منزل فروشی۱۰۰۳۳

کد: 10033

مسکونی

مساحت: 150 زیربنا: 75

فروش

100م

 آدرس: استان ، طبس، شهرک مهر خیابان فدک 19