نوشته های اخیر در ‘50 تا 100میلیون’

50م

زمین تجاری فروشی۱۲۳۰

کد: 1230

زمین تجاری

مساحت: 50 زیربنا: .....

فروش

50م

 آدرس: استان ، طبس، رضوانشهر.بلوار40متری

75م

منزل فروشی۱۰۱۸۷

کد: 10187

مسکونی

مساحت: 180 زیربنا: 90

فروش

75م

 آدرس: استان ، طبس، شهرک ولیعصر.شمس طبسی4

85م/کارشناسی

مغازه فروشی۱۰۱۸۶

کد: 10186

تجاری

مساحت: .... زیربنا: 28

فروش

85م/کارشناسی

 آدرس: استان ، طبس، بلوار امام رضا

60م/کارشناسی

منزل فروی۱۰۱۸۴

کد: 10184

مسکونی

مساحت: 170 زیربنا: 120

فروش

60م/کارشناسی

 آدرس: استان ، طبس، خیابان واعظ.واعظ14

65م/کارشناسی

منزل فروشی۱۰۱۸۳

کد: 10183

مسکونی

مساحت: 200 زیربنا: 125

فروش

65م/کارشناسی

 آدرس: استان ، طبس، شهرک گلشن.گلشن2

85م

منزل فروشی۱۰۱۷۷

کد: 10177

مسکونی

مساحت: 250 زیربنا: دوتا135

فروش

85م

 آدرس: استان ، طبس، رضوانشهر

75م.کارشناسی

منزل فروشی۱۰۱۷۶

کد: 10176

مسکونی

مساحت: 300 زیربنا: 145

فروش

75م.کارشناسی

 آدرس: استان ، طبس، زیباشهر. امام موسی کاظم13

60م/کارشناسی

منزل فروشی۱۰۱۷۲

کد: 10172

مسکونی

مساحت: 153 زیربنا: 83

فروش

60م/کارشناسی

 آدرس: استان ، طبس، مسکن مهر.خیابان معراج

60م

منزل فروشی۱۰۱۷۱

کد: 10171

مسکونی

مساحت: 150 زیربنا: 85

فروش

60م

 آدرس: استان ، طبس، مسکن مهر. خیابان ابوطالب

80م

منزل فروشی۱۰۱۶۸

کد: 10168

مسکونی

مساحت: 230 زیربنا: 100

فروش

80م

 آدرس: استان ، طبس، کوثر8