جدیدترین موارد:

150

تجاری۱۰۹۷۲

کد: 10972

تجاری

مساحت: --- زیربنا: 12

فروش

قیمت: 150

 آدرس: استان ، طبس، میدان امام

80

منزل فروشی۱۰۹۷۱

کد: 10971

مسکونی

مساحت: 150 زیربنا: 85

فروش

قیمت: 80

 آدرس: استان ، طبس، مسکن مهر

110-120

چاه موتور۱۰۹۷۰

کد: 10970

10

مساحت: --- زیربنا: ---

فروش

قیمت: 110-120

 آدرس: استان ، طبس، کریت

65

منزل فروشی۱۰۹۶۹

کد: 10969

مسکونی

مساحت: 155 زیربنا: 75

فروش

قیمت: 65

 آدرس: استان ، طبس، مسکن مهر

60

منزل فروشی۱۰۹۶۸

کد: 10968

مسکونی

مساحت: 150 زیربنا: 75

فروش

قیمت: 60

 آدرس: استان ، طبس، مسکن مهر

60

منزل فروشی۱۰۹۶۷

کد: 10967

مسکونی

مساحت: 300 زیربنا: 85

فروش

قیمت: 60

 آدرس: استان ، طبس، زیباشهر

70

۱۰۹۶۶

کد: 10966

مسکونی

مساحت: 300 زیربنا: 90

فروش

قیمت: 70

 آدرس: استان ، طبس، خیابان فاطمیه

130

۱۰۹۶۵

کد: 10965

مسکونی

مساحت: 180 زیربنا: 100 متر همکف_80 متر زیر زمین

فروش

قیمت: 130

 آدرس: استان ، طبس، فاز 2

75

۱۰۹۶۴

کد: 10964

مسکونی

مساحت: 150 زیربنا: 89

فروش

قیمت: 75

 آدرس: استان ، طبس، مسکن مهر

75

۱۰۹۶۳

کد: 10963

مسکونی

مساحت: 150 زیربنا: 83

فروش

قیمت: 75

 آدرس: استان ، طبس، مسکن مهر